Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse vilkår og betingelser (herefter Disse vilkår), angiver forholdet mellem Kunden og Vuuh.

1.2 Disse vilkår omhandler tjenester/services, der leveres af Vuuh via domænet www.vuuh.com og dets underdomæner.

1.3 Vuuh tilbyder håndtering, transformering og distribution af data mellem leverandører og forhandler af tøj og beklædningsgenstande via en online platform (Platformen). På baggrund af leverandørens egne data, transformerer Vuuh data, så det kan distribueres og/eller integreres til de formater og systemer, som leverandørens forhandlere kræver. Vuuh tilbyder ligeledes adgang til integrationer mellem leverandør og Vuuh, såvel som mellem Vuuh og forhandler.

1.4 Vuuh bestræber sig på at sikre at integrationer mellem leverandørens data og Kundens anvendelse heraf altid er fuldt funktionsdygtige. Dog kan hverken leverandør eller Kunden berettiget kræve tilføjelser, ændringer eller udbedringer af integrationsløsninger, medmindre dette er specifikt aftalt med Vuuh. Vuuh ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med Kundens brug af integrationer udformet af Vuuh.

1.5 Data tilført fra leverandører samt eventuelle oversættelser/transformering af enkelte data-felter fra leverandør til forhandler, varetages af leverandøren i henhold til de retningslinier, der specificeres af forhandlerne. Vuuh har intet ansvar herfor. Kvaliteten af data, der distribueres fra leverandør til forhandler sikres af leverandøren, ligesom data sikres af forhandleren, når data tilgås. Det præciseres, at Vuuh blot formidler de pågældende data, hvorfor Vuuh ikke bærer noget selvstændigt ansvar overfor hverken leverandør eller Kunden, såfremt de data der leveres af leverandøren er behæftet med fejl, og Kunden kan derfor heller ikke gøre noget økonomisk krav gældende overfor Vuuh som følge heraf.

1.6 Vuuh forbeholder sig ret til når som helst, efter eget skøn, uden grund at ændre, suspendere eller afbryde adgang til Platformen. Dog vil en ændring af vilkår tidligst ske med samme varsel som kundens opsigelsesvarsel eller efter forudgående aftale med kunden.

1.7 Opsigelse kan ske efter de specifikt aftalte vilkår mellem parterne i henhold til abonnementsaftalen. Opsigelse fra Kundens side skal ske på mail til support@vuuh.com

Såfremt aftalen opsiges, vil Vuuh levere de aftalte ydelser indtil udløb af aftalen. Derefter lukkes Kundens adgang til Platformen og data er ikke længere tilgængelige for Kunden. Data der tidligere er leveret til tilknyttede forhandlere i aftaleperioden anses som forhandlerens ejendom og kan derfor ikke kræves slettet af leverandøren.

1.8 I forbindelse med fakturering sender Vuuh en faktura til Kunden. Såfremt Kunden ønsker særlige informationer på fakturaen, f.eks. rekvisitionsnummer, aftalenummer eller anden identifikation skal dette oplyses ved aftalens indgåelse. Betalingsfristen er 8 dage efter modtagelse af faktura, med mindre andet er aftalt i abonnementsaftalen.

1.9 Ved for sen betaling fremsender Vuuh en rykker og forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. Betales fakturaen + eventuelt rykkergebyr ikke senest 8 dage efter denne rykker, forbeholder Vuuh sig retten til at lukke for adgangen til Platformen indtil fakturaen er betalt.

1.10 Vuuh handler udelukkende med erhvervskunder, og efter Kunden har accepteret tilbuddet via mail eller telefon, vil Vuuhs teknikere etablere Kundens konto. Kunden har derfor ingen fortrydelsesret efter aftalen er accepteret.

1.11 I tilfælde af utilfredshed med abonnementet kan Kunden kontakte Vuuh på support@vuuh.com eller via hovednummeret hos Vuuh.

2. Registrering og brug af konto/konti

2.1 Adgangen til Platformen er underlagt forudgående registrering af Kunden. De data, som Vuuh har anmodet om og som leveres af Kunden, skal være korrekte, opdaterede og sande.

2.2 Når Kunden er registreret, skal Kunden til enhver tid være ansvarlig for opbevaring af kontooplysningerne (brugernavn og adgangskode). Kunden er ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som følge af misbrug, tildeling, offentliggørelse eller tab af konti, som skyldes Kundens manglende iagttagelse af ansvarlig opbevaring af kontooplysningerne.

2.3 Kundens brugeradgang er personlige og må ikke deles. Enhver adgang til Platformen, der er lavet med Kundens adgang, anses for at være foretaget af Kunden selv.

3. Regler for platformen

3.1 Kunden skal anvende Platformen i overensstemmelse med gældende lov samt disse vilkår. Kunden skal afstå fra at bruge Vuuh til ulovlige aktiviteter eller formål der kan betragtes som ulovlige eller strafbare.

Desuden er det ikke tilladt for Kunden at:

∙ reproducere, distribuere eller transmittere data eller indhold fra Platformen til tredjemand medmindre dette er sket efter aftale med Vuuh.

∙ dele indhold med parter der kan udgøre en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, designrettigheder, varemærker eller ophavsret eller rettigheder i henhold til markedsføringsretlige principper.

∙ overføre eller give tredjeparter nogen form for information, elementer eller indhold, der anses for at være en krænkelse af lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse.

4. Links, indhold eller data

4.1 Tjenesterne kan indeholde links, indhold, data, mapper og billeder, der gør det muligt for Kunden at få adgang til tredjepartswebsteder og portaler. Vuuh er ikke ansvarlig for det sammenkædede eller tilknyttede indhold, der leveres via de tilknyttede websteder. Vuuh kan dermed ikke gøres ansvarlig for skade forårsaget af Kunden eller tredjemand på baggrund af indhold fra tredjepartswebsteder, der kædes sammen med indholdet på Platformen eller data udtrukket herfra.

4.2 Hvis Kunden mener, at et tilknyttet indhold indeholder ulovligt, upassende eller unøjagtigt indhold, skal Kunden underrette Vuuh. Under sådanne omstændigheder vil Vuuh fjerne indholdet hurtigst muligt, såfremt der er er tale om ulovligt, upassende eller unøjagtigt indhold.

4.3 Vuuh bestræber sig på at levere korrekt data til brug på Platformen. Dette kan dog ikke garanteres, da data som indgår til Vuuh, kan være fejlbehæftet eller i få tilfælde forkert. Hvis Kunden bliver opmærksom på, at der skulle være forkert data på Platformen, skal Kunden give besked på support@vuuh.com for, at Vuuh kan udbedre det hurtigst muligt.

4.4 Vuuh er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af data, der er formidlet af Vuuh, herunder såfremt Kunden eksempelvis automatisk baserer egne priser og produktinformation på data leveret via Vuuh, uanset om disse data er korrekte eller fejlbehæftede. Kvaliteten i data indhentet via Vuuh er høj, men Vuuh anbefaler at Kunden sikrer kvalitetskontrol og advarselsmekanismer, som begrænser denne fejlrisiko.

4.5 Vuuh tilstræber en oppe-tid på Platformen på 99%. Vuuh kan dog ikke gøres ansvarlig for følger såfremt Platformen ikke måtte være tilgængelig i den forventede oppe-tid, med mindre det skyldes forsæt fra Vuuh’s side.

Såfremt Platformen ikke er tilgængelig i mere end 48 timer, betales ikke abonnement fra dette tidspunkt.

4.6 Vuuh har ligeledes brugs- og eksponeringsretten til logo og navn på Kunden og deres tilhørende brands, der må benyttes i markedsføringsmæssig øjemed så længe aftalen løber.

5. Persondatapolitik og fortrolighed

5.1 Vuuh behandler alene de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere tjenesten til Kunden.

5.2 Personoplysningerne registreres hos Vuuh og opbevares så længe det er nødvendigt, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Vuuh behandler om Kunden og dennes brugere. Hvis Kunden mener, at oplysningerne er unøjagtige, har Kunden ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har Vuuh pligt til at slette persondata, hvis Kunden beder om det. Det kan f.eks. være hvis Kundens data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Vuuh skulle bruge dem til. Kunden kan også kontakte Vuuh, hvis Kunden mener, at Kunden persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Vuuh kan kontaktes på: support@vuuh.com.

5.3 Vuuh erklærer at alle kundespecifikke data, informationer, og anden viden om virksomheden behandles strengt fortroligt.

Medarbejdere hos Vuuh underskriver alle en fortrolighedsaftale, som også gælder efter ansættelsen ophører.

6. Lovvalg og værneting

Nærværende aftale er underlagt dansk og eventuelle tvister mellem parterne som ikke kan løses mindeligt, skal anlægges ved Retten i Aarhus som aftalt værneting.

Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse vilkår og betingelser (herefter Disse vilkår), angiver forholdet mellem Kunden og Vuuh.

1.2 Disse vilkår omhandler tjenester/services, der leveres af Vuuh via domænet www.vuuh.com og dets underdomæner.

1.3 Vuuh tilbyder håndtering, transformering og distribution af data mellem leverandører og forhandler af tøj og beklædningsgenstande via en online platform (Platformen). På baggrund af leverandørens egne data, transformerer Vuuh data, så det kan distribueres og/eller integreres til de formater og systemer, som leverandørens forhandlere kræver. Vuuh tilbyder ligeledes adgang til integrationer mellem leverandør og Vuuh, såvel som mellem Vuuh og forhandler.

1.4 Vuuh bestræber sig på at sikre at integrationer mellem leverandørens data og Kundens anvendelse heraf altid er fuldt funktionsdygtige. Dog kan hverken leverandør eller Kunden berettiget kræve tilføjelser, ændringer eller udbedringer af integrationsløsninger, medmindre dette er specifikt aftalt med Vuuh. Vuuh ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med Kundens brug af integrationer udformet af Vuuh.

1.5 Data tilført fra leverandører samt eventuelle oversættelser/transformering af enkelte data-felter fra leverandør til forhandler, varetages af leverandøren i henhold til de retningslinier, der specificeres af forhandlerne. Vuuh har intet ansvar herfor. Kvaliteten af data, der distribueres fra leverandør til forhandler sikres af leverandøren, ligesom data sikres af forhandleren, når data tilgås. Det præciseres, at Vuuh blot formidler de pågældende data, hvorfor Vuuh ikke bærer noget selvstændigt ansvar overfor hverken leverandør eller Kunden, såfremt de data der leveres af leverandøren er behæftet med fejl, og Kunden kan derfor heller ikke gøre noget økonomisk krav gældende overfor Vuuh som følge heraf.

1.6 Vuuh forbeholder sig ret til når som helst, efter eget skøn, uden grund at ændre, suspendere eller afbryde adgang til Platformen. Dog vil en ændring af vilkår tidligst ske med samme varsel som kundens opsigelsesvarsel eller efter forudgående aftale med kunden.

1.7 Opsigelse kan ske efter de specifikt aftalte vilkår mellem parterne i henhold til abonnementsaftalen. Opsigelse fra Kundens side skal ske på mail til support@vuuh.com

Såfremt aftalen opsiges, vil Vuuh levere de aftalte ydelser indtil udløb af aftalen. Derefter lukkes Kundens adgang til Platformen og data er ikke længere tilgængelige for Kunden. Data der tidligere er leveret til tilknyttede forhandlere i aftaleperioden anses som forhandlerens ejendom og kan derfor ikke kræves slettet af leverandøren.

1.8 I forbindelse med fakturering sender Vuuh en faktura til Kunden. Såfremt Kunden ønsker særlige informationer på fakturaen, f.eks. rekvisitionsnummer, aftalenummer eller anden identifikation skal dette oplyses ved aftalens indgåelse. Betalingsfristen er 8 dage efter modtagelse af faktura, med mindre andet er aftalt i abonnementsaftalen.

1.9 Ved for sen betaling fremsender Vuuh en rykker og forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. Betales fakturaen + eventuelt rykkergebyr ikke senest 8 dage efter denne rykker, forbeholder Vuuh sig retten til at lukke for adgangen til Platformen indtil fakturaen er betalt.

1.10 Vuuh handler udelukkende med erhvervskunder, og efter Kunden har accepteret tilbuddet via mail eller telefon, vil Vuuhs teknikere etablere Kundens konto. Kunden har derfor ingen fortrydelsesret efter aftalen er accepteret.

1.11 I tilfælde af utilfredshed med abonnementet kan Kunden kontakte Vuuh på support@vuuh.com eller via hovednummeret hos Vuuh.

2. Registrering og brug af konto/konti

2.1 Adgangen til Platformen er underlagt forudgående registrering af Kunden. De data, som Vuuh har anmodet om og som leveres af Kunden, skal være korrekte, opdaterede og sande.

2.2 Når Kunden er registreret, skal Kunden til enhver tid være ansvarlig for opbevaring af kontooplysningerne (brugernavn og adgangskode). Kunden er ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som følge af misbrug, tildeling, offentliggørelse eller tab af konti, som skyldes Kundens manglende iagttagelse af ansvarlig opbevaring af kontooplysningerne.

2.3 Kundens brugeradgang er personlige og må ikke deles. Enhver adgang til Platformen, der er lavet med Kundens adgang, anses for at være foretaget af Kunden selv.

3. Regler for platformen

3.1 Kunden skal anvende Platformen i overensstemmelse med gældende lov samt disse vilkår. Kunden skal afstå fra at bruge Vuuh til ulovlige aktiviteter eller formål der kan betragtes som ulovlige eller strafbare.

Desuden er det ikke tilladt for Kunden at:

∙ reproducere, distribuere eller transmittere data eller indhold fra Platformen til tredjemand medmindre dette er sket efter aftale med Vuuh.

∙ dele indhold med parter der kan udgøre en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, designrettigheder, varemærker eller ophavsret eller rettigheder i henhold til markedsføringsretlige principper.

∙ overføre eller give tredjeparter nogen form for information, elementer eller indhold, der anses for at være en krænkelse af lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse.

4. Links, indhold eller data

4.1 Tjenesterne kan indeholde links, indhold, data, mapper og billeder, der gør det muligt for Kunden at få adgang til tredjepartswebsteder og portaler. Vuuh er ikke ansvarlig for det sammenkædede eller tilknyttede indhold, der leveres via de tilknyttede websteder. Vuuh kan dermed ikke gøres ansvarlig for skade forårsaget af Kunden eller tredjemand på baggrund af indhold fra tredjepartswebsteder, der kædes sammen med indholdet på Platformen eller data udtrukket herfra.

4.2 Hvis Kunden mener, at et tilknyttet indhold indeholder ulovligt, upassende eller unøjagtigt indhold, skal Kunden underrette Vuuh. Under sådanne omstændigheder vil Vuuh fjerne indholdet hurtigst muligt, såfremt der er er tale om ulovligt, upassende eller unøjagtigt indhold.

4.3 Vuuh bestræber sig på at levere korrekt data til brug på Platformen. Dette kan dog ikke garanteres, da data som indgår til Vuuh, kan være fejlbehæftet eller i få tilfælde forkert. Hvis Kunden bliver opmærksom på, at der skulle være forkert data på Platformen, skal Kunden give besked på support@vuuh.com for, at Vuuh kan udbedre det hurtigst muligt.

4.4 Vuuh er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af data, der er formidlet af Vuuh, herunder såfremt Kunden eksempelvis automatisk baserer egne priser og produktinformation på data leveret via Vuuh, uanset om disse data er korrekte eller fejlbehæftede. Kvaliteten i data indhentet via Vuuh er høj, men Vuuh anbefaler at Kunden sikrer kvalitetskontrol og advarselsmekanismer, som begrænser denne fejlrisiko.

4.5 Vuuh tilstræber en oppe-tid på Platformen på 99%. Vuuh kan dog ikke gøres ansvarlig for følger såfremt Platformen ikke måtte være tilgængelig i den forventede oppe-tid, med mindre det skyldes forsæt fra Vuuh’s side.

Såfremt Platformen ikke er tilgængelig i mere end 48 timer, betales ikke abonnement fra dette tidspunkt.

4.6 Vuuh har ligeledes brugs- og eksponeringsretten til logo og navn på Kunden og deres tilhørende brands, der må benyttes i markedsføringsmæssig øjemed så længe aftalen løber.

5. Persondatapolitik og fortrolighed

5.1 Vuuh behandler alene de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere tjenesten til Kunden.

5.2 Personoplysningerne registreres hos Vuuh og opbevares så længe det er nødvendigt, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Vuuh behandler om Kunden og dennes brugere. Hvis Kunden mener, at oplysningerne er unøjagtige, har Kunden ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har Vuuh pligt til at slette persondata, hvis Kunden beder om det. Det kan f.eks. være hvis Kundens data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Vuuh skulle bruge dem til. Kunden kan også kontakte Vuuh, hvis Kunden mener, at Kunden persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Vuuh kan kontaktes på: support@vuuh.com.

5.3 Vuuh erklærer at alle kundespecifikke data, informationer, og anden viden om virksomheden behandles strengt fortroligt.

Medarbejdere hos Vuuh underskriver alle en fortrolighedsaftale, som også gælder efter ansættelsen ophører.

6. Lovvalg og værneting

Nærværende aftale er underlagt dansk og eventuelle tvister mellem parterne som ikke kan løses mindeligt, skal anlægges ved Retten i Aarhus som aftalt værneting.